Taiichi Ohno

Let it flow?

Let the flow manage the process, and not let the management manage the flow.

Taiichi Ohno